پیوند نماز با ورزش

 

گرچه رکوع وسجود برای قرب به خدا وبندگی اوست،اما در این اعمال نوعی ورزش بدنی نیز نهفته است.

نظیر فردی که با دست لباس می شوید وهدفش تمیزی لباس است،اما دراین کار نوعی ورزش نیز نهفته 

است.عبادات اسلام همراه با نوعی حرکت است وبا سلامتی رابطه دارد،درحج وجهاد وصله رحم وعیادت

وزیارت حرکت است ودر روزه نیز به مسائل سلامتی توجه شده تا آنجا که فرمودند(صوموتصحوا). 

برچسب ها : نماز  , پیوند نماز با ورزش  , ورزش  , پیوند نماز  ,