پاسخ سوال 1 : کدام یک از مکان های زیر نسبت به بقیه موارد برای نماز خوادن بهتر می باشد؟(مسجد الحرام , مسجد کوفه,بیت المقدس,مسجد جامع) 

   بهتر از همه ی مسجدها مسجد الحرام و بعد از آن مسجد پیغمبر(ص) و بعد مسجد کوفه و بعد از آن مسجد بیت المقدس و بعد مسجد جامع هر شهر و بعد از آن مسجد محله و بعد از مسجد محله , مسجد بازار است. 

 

 


پاسخ سوال 2:کدام گزینه از شروط لباس نماز گزار, اشتباه میباشد؟(پاک و مباح باشد,از اجزای مردار نباشد,لباس نمازگزار چه زن و چه مرد نباید از ابریشم خالص و طلاباف باشد, از حیوان حرام گوشت نباشد) 

 

 

لباس نماز گزار شش شرط دارد: 

اول: آنکه پاک باشد 

دوم: آنکه مباح باشد 

سوم: آنکه از اجزای مردار نباشد 

چهارم: آنکه از حیوان حرام گوشت نباشد

پنجم و ششم: آنکه اگر نمازگزار مرد  است, لباس او ابریشم خالص و طلاباف نباشد.

حال اگر کسی عمدا با بدن یا لباس نجس نماز بخواند, نمازش باطل است. 

 


 

 

 پاسخ سوال 3: در صورتی که انسان نماز عشاء را قبل از نماز مغرب بخواند, چه کاری باید انجام دهد؟(نماز باطل است و باید دوباره نماش را بخواند,نماز صحیح است, اما باید احتیاطا نماز را اعاده کند, نماز صحیح است و کافی است نماز مغرب را بخواند,هیچکدام)

انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشا را بعد از نماز مغرب بخواند و اگر عمدا نماز عصر را پیش از نماز ظهر و نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند, باطل است. حال اگر به نیت نماز ظهر(یا مغرب) مشغول نماز شود و در بین نماز یادش بیاید که نماز ظهر(یا مغرب) را خوانده است, نمی تواند نیت را به نماز عصر(یا عشا) برگرداند, بلکه باید نماز را بشکند و نماز عصر(یا عشا) را بخواند.