واجبات نماز

 

واجبات نماز یازده چیز است : اول نیت ، دوم قیام یعنی ( ایستادن ) ، سوم تکبیرة الاحرام یعنی گفتن الله اکبر در اول نماز ، چهارم رکوع ، پنجم سجود ، ششم قرائت ، هفتم ذکر ، هشتم تشهد ، نهم سلام ، دهم ترتیب ، یازدهم موالات یعنی پی در پی بودن اجزاء نماز .

مسأله 942

بعضی از واجبات نماز رکن است ، یعنی اگر انسان آنها را بجا نیاورد ، یا در نماز اضافه کند عمدا باشد یا اشتباها ، نماز باطل میشود . وبعضی دیگر رکن نیست ، یعنی اگر عمدا کم یا زیاد شود ، نماز باطل میشود و چنانچه اشتباها کم یا زیاد گردد نماز باطل نمیشود ، ورکن نماز پنچ چیز است : اول نیت . دوم تکبیرة الاحرام . سوم قیام در موقع گفتن تکبیرة الاحرام و قیام متصل به رکوع ، یعنی ایستادن پیش از رکوع . چهارم رکوع . پنجم دو سجده.